خواص خاك 16 صفحه

خواص خاك 16 صفحه|50475591|oym|خواص خاك
در حال حاظر شما فایل با عنوان خواص خاك 16 صفحه را دنبال می کنید .

زهكشي آب قسمت پايين منطقه ريشه، D [mmd-1] ازطريق الگوي تحليلي سيزون و سايرين (1980) محاسبه شد كه بر اساس مقادير مشخص شده براي خواص هيدروليك خاك است. الگوي زهكشي از معادلة ريچارز بدست مي‌آيد كه حركت و جابجايي عمودي آب را از طريق خاك يكنواخت توصيف مي‌كند: (5) كه مقدار آب حجمي [m3m-3] است، k (قابليت) هدايت هيدروليكي [ms-1] است، H، رأس كلي هيدروليكي [m]است كه پتانسيل ماتريك خاك h[m] منهاي رأس گرانشي كلي و z[m] شامل مي‌شود و t زمان [s] است. براي يك «گراديان يا...