اصول و روشهای آبیاری 51 صفحه

اصول و روشهای آبیاری 51 صفحه|50475581|oym|اصول و روشهای آبیاری
در حال حاظر شما فایل با عنوان اصول و روشهای آبیاری 51 صفحه را دنبال می کنید .

فهرست مطالب درس اصول وروش های آبياري شماره صفحه موضوع 2 مقدمه 3 اهداف آبياري 7 شبكه هاي آبياري 11 فرمول مقاطع كانال 13 معادله مانينگ 14 روشهاي توزيع آب 20 روابط آب وخاك 26 طبقه بندي آب درخاك 30 توزيع ريشه درخاك 31 رابطه دارسي 32 نفوذپذيري خاك 39 تبخير وتعرق مقدمه : ميزان آب دريافتي سرانه (يك نفر) درسال , مطابق گزارش سازمان ملل...